Szolgáltatások

Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás:

Szociális étkeztetés

Intézményünk munkanapokon biztosítja a szociális étkeztetés szolgáltatást igény szerint kiszállítással/elvitellel és az idősek nappali ellátásával párhuzamos igénybevétel esetén helyben fogyasztással.

Térítési díjak: a jelenleg érvényes intézményi térítési díj összege 1.360 Ft/nap, maximum a jövedelem 30%-a. Házhoz szállítás díja: 160 Ft/alkalom.

Házi segítségnyújtás

Intézményünk munkanapokon biztosítja a szolgáltatást 7 és 15 óra között, az ellátott gondozási szükséglettől és kapacitástól függően, maximum napi 4 óra időtartamban. A térítési díjak személyre szabottak és jövedelemhez kötöttek, melyek a letölthető dokumentumok között megtalálhatóak, táblázat formájában.

Térítési díjak: a jelenleg érvényes intézményi díj összege 500Ft/óra, maximum a jövedelem 25%-a.

szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés:

Szociális étkeztetés keretében gondoskodunk a szociálisan rászorult személyek legalább napi egyszeri meleg ételéről, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére – tartósan vagy átmeneti jelleggel – nem képesek biztosítani, különösen:
> koruk,
> egészségi állapotuk,
> fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
> szenvedélybetegségük vagy
> hajléktalanságuk
miatt.

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, szakorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik a mindenkori hatályos jogszabályok, valamint a helyi szociális rendelet szabályai alapján. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmező részletesen tájékoztatásra kerül.

A szolgáltatás koordinátora megszervezi az ellátott szükséglete szerinti étkeztetést helyben, vagy elvitelének lehetőségét, illetve a lakásra történő szállítást. Részleteiben tájékoztatja az étkezést igénylőt a lemondás és újbóli igénylés szabályairól, a térítési díj megfizetésének mindenkori rendjéről.

Az étel helyben fogyasztása kulturált körülmények között, a higiéné megtartásával történik, ennek megfelelően kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, evőeszközök és étkészlet áll ellátottaink rendelkezésére az idősek nappali ellátásának épületében.

Az ebéd kiszállítással történő kérése esetén, intézményünk közvetlenül házhoz szállítja az ételt, előre csomagolva.

Házi segítségnyújtás:

Házi segítségnyújtás keretében Szigethalom közigazgatási területén élő a szolgáltatást igénybe vevő személy számára az intézmény saját lakókörnyezetében biztosítja az előzetes gondozási szükséglet felmérése alapján a szociális segítői tevékenységeket, valamint a személyi gondozás körébe tartozó alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. mellékletében foglalt tevékenységek elvégzésével.

Szolgáltatási kapacitás: a működési engedélyben meghatározottak alapján 28 fő.

Szigethalom területén jelenleg 4 gondozási körzetben kerülnek ellátásra házi segítségnyújtás keretében azok a személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására önerejükből nem vagy csak részben képesek és róluk más módon gondoskodni nem tudnak. A gondozói körzetek lefedik a település teljes közigazgatási területét.
A gondozási feladatok ellátása személyi gondozás keretében a gondozási körzetekbe felvett főállású, és szakképzett szociális gondozókkal, ápolókkal történik.
Szociális segítés keretében közreműködik a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási tevékenységekben, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzetek elhárításában történő segítségnyújtásban, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözéskor segítséget nyújt.
Személyi gondozás keretében biztosítja az ellátást igénybe vevővel a segítői kapcsolat kialakítását és fenntartását, a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, valamint a szociális segítés keretében biztosított szolgáltatásokat.

Gondozási résztevékenységeket az 1/2000 SzCsM rendelet 5.sz. melléklete szabályozza és tartalmazza.

A házi segítségnyújtás során nyújtandó szolgáltatások körét, szakmai tartalmát, az ellátás gyakoriságának szükségességét az ellátást igénybevevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos, kezelő orvos javaslatának és utasításainak alapján, a gondozási szükséglet felmérése alkalmával tapasztaltak és leírtak alapján az egyéni szükségleteknek megfelelően a szakmai szervezeti egység koordinátor szakmai csoportvezetője határozza meg az ellátást igénybe vevővel együttműködve.

A házi segítségnyújtást végző gondozó-ápoló tevékenységéről, a gondozási feladatokban, az ellátást igénybevevő egészségi állapotában bekövetkező változásokat a gondozási-naplóban vezeti.

Az ellátott gondozási szükségletét állapotváltozás esetén az ellátást végző szociális gondozó-ápoló jelzését követően felülvizsgálja a szakmai szervezeti egység vezetője, és a háziorvos vagy kezelőorvos.

Jelentkezés

Ha jelentkezne, segítségre van szüksége vagy kérdése merült fel keressen minket bizalommal!