Szolgáltatások

 Fogyatékossággal Élők Nappali Ellátása – Tájékoztató

A szolgáltatás helyszíne: az intézmény 2315. Szigethalom, Rákóczi F. u.149./b alatti telephelye.

A szolgáltatás rendszeressége: Hétköznapokon 8:00-16:00 óráig.
Hétvégén, ünnepnapokon, és munkaszüneti napokon az ellátás szünetel.

Engedélyezett létszám: 32 fő.

Térítési díj:

A jelenleg érvényes intézményi térítési díj összege étkezéssel 7.995 Ft/nap, maximum a jövedelem  30%-a. A térítési díj összege étkezés nélkül 6.725 Ft/nap, maximum a jövedelem  15%-a.

Fogyatékossággal Élők Nappali Ellátása - Tájékoztató

Ellátandó célcsoport:

Az intézmény ellátási területén élő, 18. életévét betöltött már nem tanköteles korú (kivétel iskolai szünetek idején), értelmi vagy tanulásban akadályozott, érzékszervi, mozgásszervi, illetve halmozottan sérült, vagy autista személyek. Intézményünk feladat-ellátási megállapodás alapján 7fő szigetszentmiklósi lakhelyű ellátott számára biztosította alapszolgáltatásként, a fogyatékkal élők nappali ellátását napi szinten illetve igényük szerint.
Dunavarsány Város Önkormányzata és Szigethalom Város Önkormányzata között létrejött feladat-ellátási szerződés 2019.január 01.-től hatályos, ami 2020. március 11.-én kiegészítésre került, aminek értelmében 1 fő 16. életévét betöltött fogyatékos személy ellátására ad lehetőséget.

A szolgáltatás célja:

Az ellátást igénybevevő részére, személyre szabott napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelően. A nagyobb fokú önállóság elérése érdekében a meglévő funkciókra, képességekre épülő fejlesztés, a társas kapcsolatok erősítése és az ellátottat körülvevő támogató családnak szakmai segítségnyújtás megvalósítása a cél. Továbbá célunk, hogy a lakosság által nyitott és elérhető formában működjön a szolgáltatás.

Személyi és tárgyi feltételek:

Az intézmény tömegközlekedési eszközzel és személyautóval könnyen megközelíthető. Az épület szomszédságában helyezkedik el az idősek tartós bentlakását biztosító szolgáltatási forma. Az intézmény földszintes, 2 mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóval rendelkezik, a főbejárat két oldalról rámpán megközelíthető, valamint kapaszkodóval ellátott korláttal biztosítja az akadálymentesítés. Az intézmény épületének kialakításában fontos szempont volt a sérült emberek ellátásának megfelelő, építészeti adottságokkal rendelkező helyiségek készítése. Az épületet parkosított udvar veszi körül. Az épület belső terei világosak a sok üvegfelületnek köszönhetően, a terek lehetőséget biztosítanak a foglalkozások és a sporttevékenységek ellátására.

Az épület helyet biztosít:

egy étkezésre is alkalmas légkondicionált foglalkoztató szobának, egy tornaszobaként funkcionáló helységnek, egy csoportfoglalkoztató szobának, egy pihenőszobának, egy számítógép teremnek, az ellátottak részére nemenként elkülönített akadálymentesített mosdóknak, a személyzet részére biztosított öltözőnek és mosdónak, 2 irodának, orvosi szobának. Az épületet három oldalról gondozott udvar és részben napellenzővel ellátott terasz veszi körül.
Az igénybevevők ellátása 6-8 fős gondozási csoportokban történik, a jogszabályban meghatározott, terápiás munkatárs és gondozók által.

Szolgáltatások

Támogató szolgálat

A szolgáltatás helyszíne:2315 Szigethalom, Rákóczi F. u.147.

A szolgáltatás rendszeressége:Hétköznapokon 7:00-16:00 óráig.
Hétvégén, ünnepnapokon, és munkaszüneti napokon az ellátás szünetel.

A szolgáltatás ellátási területe: Szigetszentmiklósi-, Ráckevei-, és Érdi Járás települései.

Térítési díjak:

Személyi segítés: a jelenleg érvényes intézményi térítési díj összege 500 Ft/óra, maximum a jövedelem 30%a. 

Szállítási szolgáltatás: a jelenleg érvényes intézményi díj összege 250 Ft/km, maximum a jövedelem 30%-a. 

Személyi segítéssel egybekötött szállítás esetén csak a szállítás díja fizetendő.

A 2023. évi  térítési díj megállapítása a tárgyévi költségvetés elfogadását követően várhatóan 2023. februárjában történik a fenntartó önkormányzat által.

támogató szolgálat

Ellátandó célcsoport:

A szolgáltatás ellátási területe Támogató szolgáltatás tekintetében Szigetszentmiklósi-, Ráckevei-, és Érdi Járás települései.

A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a külön jogszabály szerint szociálisan rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek köre:

  • Látási fogyatékosság
  • Hallási fogyatékosság
  • Értelmi fogyatékosság
  • Mozgásszervi fogyatékosság
  • Pervazív fejlődési zavarok
  • Halmozott fogyatékosság
  • Egyéb fogyatékosság

A szociális rászorultság megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket a hatályos jogszabályok tartalmazzák4. A fogyatékossági típus meghatározása esetén a jogszabályi meghatározásokat szükséges figyelembe venni. Azon szociálisan rászorult személyek esetében, ahol a fogyatékosság típusa nem megállapítható, illetve a fenti besorolástól eltér (pl. kromoszóma-rendellenesség) az egyéb kategória alkalmazandó.

A szolgáltatás célja:

A támogató szolgáltatás a mindenkori jogszabályoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételrendszerrel végzett, fogyatékos személyre irányuló, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás.
A szolgáltatás a fogyatékkal élő személy szükségleteinek speciális kielégítését végzi, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével. Célja az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel és a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése által.

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékkal élő személyek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Feladata mindazon szakmai tevékenységek elvégzése, amelyek segítségével, a fogyatékkal élők számára, az Ő aktív közreműködésükkel az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben 65/C§-ban foglalt szolgáltatások biztosíthatók. A szolgáltatást az intézmény a székhelyén (2315. Szigethalom, Rákóczi F. u.147.) biztosítja.

Személyi és tárgyi feltételek:

A támogató szolgáltatást, mint professzionális segítő tevékenységet az különbözteti meg a laikus segítségnyújtástól, illetve más segítő szakmák által végzett tevékenységektől, hogy a segítők a feladatellátás speciális követelményeinek megfelelő általános (alapvégzettség) és szakirányú (tanfolyami, illetve továbbképzéseken szerzett) ismeretekkel rendelkeznek, illetve a szolgálat tevékenységét megfelelő tárgyi eszközrendszerrel (ügyfelek fogadására alkalmas nyitva álló helyiség, akadálymentesített gépjármű, egyéb, szolgáltatás biztosítását segítő eszközök) végzi.

  • Gépkocsivezető 2 fő. Az ellátást igénybe vevők szállítása, feladata elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése.
  • Személyi segítő 2 fő. A fogyatékkal élők lakókörnyezetében történő ellátása közszolgáltatások elérésének segítése, lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

A szolgáltatás elemei:

Tanácsadás

Az igénybevevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembevevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat. A megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul.

Esetkezelés

Az igénybevevő szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű, segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybevevő, igénybevevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe.

Szállítás

Javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybevevőhöz, vagy az igénybevevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg.

Gondozás

Az igénybevevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelkitámogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését.

Háztartási, háztartást pótló segítségnyújtás

Az igénybevevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani.

Felügyelet

Az igénybevevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll.

Készségfejlesztés

Az igénybevevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására.

Jelentkezés

Ha jelentkezne, segítségre van szüksége vagy kérdése merült fel keressen minket bizalommal!